Danh sách tài liệu
Mã tài liệu Tên tài liệu Phiên bản File tài liệu Lĩnh vực Ngày ban hành
F01-09-01 Thông báo sử dụng dấu hợp quy 00
 • ( DOC / 860 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 12/07/2018
F01-09-02 Thông báo sử dụng dấu hợp chuẩn 00
 • ( DOC / 414 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 12/07/2018
F01-09-03 Thông báo sử dụng dấu chứng nhận iso 9001 00
 • ( DOC / 460 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 12/07/2018
F01-09-04 Thông báo sử dụng dấu chứng nhận iso 22000 00
 • ( DOC / 456 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 12/07/2018
V00-08 QUY TRÌNH TÌM KIẾM, CHĂM SÓC, GIÁM SÁT KHÁCH HÀNG 00
 • ( PDF / 3 MB)
xem | tải về
TAI LIEU CHUNG 21/05/2019
V00-09. Quy trình giải quyết khiếu nại, phàn nàn 01
 • ( PDF / 940 KB)
xem | tải về
TAI LIEU CHUNG 10/09/2018
V00-10 Quy trình đánh giá chứng nhận hệ thống QLCL 10
 • ( PDF / 13 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 12/09/2018
V00-11 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 03
 • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 05/06/2019
V00-12 QUY TRINH DANH GIA EMS 00
 • ( PDF / 527 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 02/05/2016
V00-13 QT đánh giá chứng nhận sản phẩm 09
 • ( PDF / 7 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 05/06/2019
V00-17 Quy trình đánh giá chứng nhận VietGap 02
 • ( PDF / 1 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 21/11/2018
V00-21 QT đánh giá chứng nhận HQ ĐKSX trong Nông nghiệp 00
 • ( PDF / 2 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 05/03/2019
V00-32 QUY TRINH DANH GIA DK CO SO SX GIONG THUY SAN 00
 • ( PDF / 498 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 02/05/2016
V01-01 QUY CHE TO CHUC, HOAT DONG CUA HDCV 02
 • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/03/2017
V01-02 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ 04
 • ( PDF / 7 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 11/04/2018
V01-03 Quy định chung về chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy 03
 • ( PDF / 6 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 15/12/2018
V01-05 Regulation on ASC-MSC CoC Certification_Quy định chứng nhận ASC-MSC CoC 00
 • ( PDF / 595 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 16/01/2018
V01-09 Quy định về sử dụng dấu chứng nhận, công nhận 01
 • ( PDF / 1007 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 12/09/2018
V01-10. Quy định chung về chứng nhận VietGap 01
 • ( PDF / 9 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 24/08/2018