Danh sách tài liệu
Mã tài liệu Tên tài liệu Phiên bản File tài liệu Lĩnh vực Ngày ban hành
F01-09-01 QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY 2017
 • ( DOC / 1 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN Chưa cập nhật
F01-09-02 QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU HỢP CHUẨN 2017
 • ( DOC / 774 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 02/05/2016
F01-09-03 QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN ISO 9001 2017
 • ( DOC / 937 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 02/05/2016
F01-09-04 QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHÂN ISO 22000 Certification Mark ISO 22000 of VINACERT 2017
 • ( DOC / 867 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 02/05/2016
V00-08 QUY TRÌNH TÌM KIẾM, CHĂM SÓC, GIÁM SÁT KHÁCH HÀNG 2017
 • ( PDF / 886 KB)
xem | tải về
TAI LIEU CHUNG 02/05/2016
V00-09. QT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, PHÀN NÀN 2017
 • ( PDF / 865 KB)
xem | tải về
TAI LIEU CHUNG 02/05/2016
V00-10 QUY TRINH CHUNG NHAN HE THONG QUAN LY- 2017-v05
 • ( PDF / 2 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/03/2017
V00-11 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 2017-v02
 • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/03/2017
V00-12 QUY TRINH DANH GIA EMS 2017
 • ( PDF / 527 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 02/05/2016
V00-13 QT CHUNG NHAN SAN PHAM 2017-v04
 • ( PDF / 1 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/03/2017
v00-14 QUY TRINH DANH GIA OHSAS-OHSAS audit procedures 2017
 • ( PDF / 491 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 24/08/2016
v00-15. Quy_trinh_danh_gia_vietgap_trong_trot 2017
 • ( PDF / 4 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 24/08/2016
v00-16 quy_trinh_danh_gia_vietgap_chan_nuoi 2017
 • ( PDF / 4 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 24/08/2016
v00-17 quy_trinh_danh_gia_vietgap_thuy_san 2017
 • ( PDF / 935 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 24/08/2016
V00-21 QUY TRINH DANH GIA DKSX TACN 2017-v03
 • ( PDF / 688 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/03/2017
V01-01 QUY CHE TO CHUC, HOAT DONG CUA HDCV 2017-v02
 • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/03/2017
V01-02 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ 2017-v02
 • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/03/2017
V01-03 QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM 2017-v02
 • ( PDF / 791 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 02/05/2016
V01-06 QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN VIETGAP 2017
 • ( PDF / 753 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 02/05/2016
V01-07 Yeu cau nang luc chuyen gia va nhan vien 2017
 • ( PDF / 7 MB)
xem | tải về
TAI LIEU CHUNG 24/08/2016
V01-09 QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG DẤU HIỆU CÔNG NHẬN 2017-v03
 • ( PDF / 2 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/03/2017
VMM So tay quan ly 2017-v02
 • ( PDF / 1 MB)
xem | tải về
TAI LIEU CHUNG 08/03/2017
VMM-PL-03 BANG XAC ĐINH RUI RO - ISO 9001 2015 Rev 01 170306 2017-v02
 • ( DOC / 45 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/03/2017