Danh sách tài liệu
Mã tài liệu Tên tài liệu Phiên bản File tài liệu Lĩnh vực Ngày ban hành
F01-09-01 QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY 00
 • ( DOC / 1 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 02/05/2016
F01-09-02 QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU HỢP CHUẨN 00
 • ( DOC / 774 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 02/05/2016
F01-09-03 QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN ISO 9001 00
 • ( DOC / 937 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 02/05/2016
F01-09-04 QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHÂN ISO 22000 Certification Mark ISO 22000 of VINACERT 00
 • ( DOC / 867 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 02/05/2016
V00-08 QUY TRÌNH TÌM KIẾM, CHĂM SÓC, GIÁM SÁT KHÁCH HÀNG 00
 • ( PDF / 886 KB)
xem | tải về
TAI LIEU CHUNG 02/05/2016
V00-09. QT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, PHÀN NÀN 01
 • ( PDF / 865 KB)
xem | tải về
TAI LIEU CHUNG 01/07/2016
V00-10 QUY TRINH CHUNG NHAN HE THONG QUAN LY- 07
 • ( PDF / 2 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 01/08/2017
V00-11 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 01
 • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/03/2017
V00-12 QUY TRINH DANH GIA EMS 00
 • ( PDF / 527 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 02/05/2016
V00-13 QT chứng nhận sản phẩm 05
 • ( PDF / 1 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 01/08/2017
V00-14. ASC-MSC CoC Certification Procedure_Quy trình chứng nhận ASC-MSC CoC 00
 • ( PDF / 577 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 16/01/2018
V00-15. Quy_trinh_danh_gia_vietgap_trong_trot 01
 • ( PDF / 4 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 20/06/2016
V00-17 Quy trình đánh giá VietGAP thủy sản 00
 • ( PDF / 935 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 20/06/2016
V00-21 QUY TRINH DANH GIA DKSX TACN 02
 • ( PDF / 688 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 01/08/2017
V01-01 QUY CHE TO CHUC, HOAT DONG CUA HDCV 02
 • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/03/2017
V01-02 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ 03
 • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/03/2017
V01-03 QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM 01
 • ( PDF / 791 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 03/05/2017
V01-07. Quy định về năng lực đối với nhân sự tham gia vào hoạt động đánh giá chứng nhận 00
 • ( PDF / 582 KB)
xem | tải về
TAI LIEU CHUNG 09/01/2018
V01-09 QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG DẤU HIỆU CÔNG NHẬN 02
 • ( PDF / 2 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 30/08/2017
VMM Sổ tay quản lý 05
 • ( PDF / 1 MB)
xem | tải về
TAI LIEU CHUNG 01/08/2017
VMM-PL-03 BANG XAC ĐINH RUI RO - ISO 9001 2015 Rev 01 170306 02
 • ( DOC / 45 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 01/08/2017