Danh sách tài liệu
Mã tài liệu Tên tài liệu Phiên bản File tài liệu Lĩnh vực Ngày ban hành
F01-09-01 Thông báo sử dụng dấu hợp quy 00
 • ( DOC / 860 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 12/07/2018
F01-09-02 Thông báo sử dụng dấu hợp chuẩn 00
 • ( DOC / 414 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 12/07/2018
F01-09-03 Thông báo sử dụng dấu chứng nhận iso 9001 00
 • ( DOC / 460 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 12/07/2018
F01-09-04 Thông báo sử dụng dấu chứng nhận iso 22000 00
 • ( DOC / 456 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 12/07/2018
V00-08 QUY TRÌNH TÌM KIẾM, CHĂM SÓC, GIÁM SÁT KHÁCH HÀNG 01
 • ( PDF / 1 MB)
xem | tải về
TAI LIEU CHUNG 07/09/2017
V00-09. Quy trình giải quyết khiếu nại, phàn nàn 00
 • ( PDF / 2 MB)
xem | tải về
TAI LIEU CHUNG 21/03/2018
V00-10 Quy trình đánh giá chứng nhận hệ thống QLCL 09
 • ( PDF / 15 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 11/04/2018
V00-11 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 01
 • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/03/2017
V00-12 QUY TRINH DANH GIA EMS 00
 • ( PDF / 527 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 02/05/2016
V00-13 QT chứng nhận sản phẩm 05
 • ( PDF / 1 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 01/08/2017
V00-14. ASC-MSC CoC Certification Procedure_Quy trình chứng nhận ASC-MSC CoC 00
 • ( PDF / 577 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 16/01/2018
V00-17 Quy trình đánh giá chứng nhận VietGap 00
 • ( PDF / 1 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 01/04/2018
V00-21 QUY TRINH DANH GIA DKSX TACN 02
 • ( PDF / 688 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 01/08/2017
V01-01 QUY CHE TO CHUC, HOAT DONG CUA HDCV 02
 • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/03/2017
V01-02 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ 04
 • ( PDF / 7 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 11/04/2018
V01-03 QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM 01
 • ( PDF / 791 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 03/05/2017
V01-07. Quy định về năng lực đối với nhân sự tham gia vào hoạt động đánh giá chứng nhận 00
 • ( PDF / 582 KB)
xem | tải về
TAI LIEU CHUNG 09/01/2018
V01-09 Quy định về sử dụng dấu chứng nhận, công nhận 00
 • ( PDF / 777 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 12/07/2018
VMM Sổ tay quản lý 05
 • ( PDF / 1 MB)
xem | tải về
TAI LIEU CHUNG 01/08/2017
VMM-PL-03 BANG XAC ĐINH RUI RO - ISO 9001 2015 Rev 01 170306 02
 • ( DOC / 45 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 01/08/2017