Danh sách tài liệu
Mã tài liệu Tên tài liệu Phiên bản File tài liệu Lĩnh vực Ngày ban hành
V00-23. Quy trình đánh giá hệ thống quản lý OH&SMS 00
  • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 06/04/2019
V00-24 Quy trình đánh giá chứng nhận nông nghiệp hữu cơ 03
  • ( PDF / 4 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 14/05/2020
V01-05 Regulation on ASC-MSC CoC Certification_Quy định chứng nhận ASC-MSC CoC 00
  • ( PDF / 595 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 16/01/2018
V01-11. Quy định chung về chứng nhận nông nghiệp hữu cơ 02
  • ( PDF / 1 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 14/05/2020