Danh sách tài liệu
Mã tài liệu Tên tài liệu Phiên bản File tài liệu Lĩnh vực Ngày ban hành
V00-23. Quy trình đánh giá hệ thống quản lý OH&SMS 00
  • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 06/04/2019
V01-05 Regulation on ASC-MSC CoC Certification_Quy định chứng nhận ASC-MSC CoC 00
  • ( PDF / 595 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 16/01/2018