Danh sách tài liệu
Mã tài liệu Tên tài liệu Phiên bản File tài liệu Lĩnh vực Ngày ban hành
V00-10 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 14
 • ( PDF / 19 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 29/03/2021
V00-11 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 04
 • ( PDF / 10 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 29/04/2020
V00-12 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 02
 • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 20/05/2020
V00-17 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN VIETGAP 03
 • ( PDF / 4 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 17/07/2020
V00-21 QT đánh giá chứng nhận HQ ĐKSX trong Nông nghiệp 01
 • ( PDF / 2 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 08/04/2020
V00-23. Quy trình đánh giá hệ thống quản lý OH&SMS 00
 • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 06/04/2019
V00-24 Quy trình đánh giá chứng nhận nông nghiệp hữu cơ 03
 • ( PDF / 4 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 14/05/2020
V01-01 QUY CHE TO CHUC, HOAT DONG CUA HDCV 03
 • ( PDF / 2 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 10/05/2021
V01-02 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ 05
 • ( PDF / 12 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 30/10/2021
V01-03 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP CHUẨN, HỢP QUY 04
 • ( PDF / 12 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 30/10/2021
V01-05 Regulation on ASC-MSC CoC Certification_Quy định chứng nhận ASC-MSC CoC 00
 • ( PDF / 595 KB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 16/01/2018
V01-09 Quy định về sử dụng dấu chứng nhận, công nhận 02
 • ( PDF / 4 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 23/04/2021
V01-10. Quy định chung về chứng nhận VietGap 02
 • ( PDF / 5 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 17/07/2020
V01-11. Quy định chung về chứng nhận nông nghiệp hữu cơ 02
 • ( PDF / 1 MB)
xem | tải về
TL CHỨNG NHẬN 14/05/2020